mib_bird

set พักตัวทำ abc

SET:SET   SET INDEX
อยู่ระหว่างทำขา b เป็นสามเหลี่ยม จบ abcde เพื่อไปทำขา c ขนาดเท่าปากสามเหลี่ยม ผิดถูกโปรดใช้วิจารณญาณ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ