AunZzZ

Se วันนี้เปน วันที่เบรคแนวต้านได้

เพิ่มขึ้น
SET:SE   SIAMEAST SOLUTIONS PCL
Se วันนี้เปน วันที่เบรคแนวต้านได้ เตรียมตัวไปต่อเป้าหมายที่ 2.20 มีsl 1.68
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ