KRELAPUS

SCB : :eading diagonal in wave 1 ??

เพิ่มขึ้น
SET:SCB   SCB X PCL
หน้าตาของ SCB เหมือน Leading diagonal หลังจากปรับตัวแบบ Zigzag จบ

หากชุดนี้เป็นการปรับแบบ Leading Diagonal จริงๆ ราคาจะดีดตัวขึ้น wave 5 ย่อยได้แรงมาก

หากจะเข้าซื้อตรงนี้ควรคัทที่ 65.00

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ