dithchai

แผน TFEX S50Z21 8-10-2021

TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX FUTURES

#S50Z21 8-10-2021

# ถ้าเช้าโดด gap ข้าม 984.4 เลยจะมีเป้า 987.4 / 991.5(ชยัก ย่อ ) เปล่าแข็ง 996.2
#ถ้าเช้าเปิดขึ้นแต่ไม่ข้าม984.4 เปิด + ไม่มาก ให้รอแท่ง 5 นาที ถ้าเบรกแท่งแรก High ได่ ก็จะทดสอบ เป้า 987.4 / 991.5(ชยัก ย่อ ) เปล่าแข็ง 996.2

#ถ้าจะลง ต้องโดดลงข้าม 976.8 ไปเลย โดยมีเป้า 973.5 / 969.9
#ถ้าเปิดลงแต่ไม่ข้าม 976.8 ให้รอจังหวะเบรก หรือ มีแท่ง ใส้ยาาๆ เปิด Lเพื่อ ขึ้นไปทดสอบ 984.4


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ