HumanGraphy

S50Z19 Rebound ระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
S50Z19 พักตัวหลังจากลงแรง >> เทรดทำกำไรในกรอบการพักตัวด้วย Harmonic แผนตามในรูปครับ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ