HumanGraphy

S50M20[TFEX] แผนส่วนเทรน **ระยะสั้น

TFEX:S50M2020   SET50 Index Futures
แผนเทรดแต่ละ pattern ตามลูกศรในภาพ
**Stop ตามแถบ Highlight สีแดง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ