HumanGraphy

TFEX:S50H20 ระยะสั้น ปลายเทรน ?

TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
TFEX:S50H20 เข้าสู่ปลายทางของการเทรดระยะสั้น เริ่มเห็น divegence ในคลื่นย่อย(3min) ถ้าไม่มีเคลียร์ di. มีโอกาสพักที่แนว 78.6%fibo

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ