dohoon913

S50M24 กับ TD COMBO

TFEX:S501!   SET50 Index Futures
Indicator ส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วง Trend และ Sideway ทำให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ
.
แต่ TD Sequential แก้ปัญหาในจุดนี้เพราะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1. TD Setup ที่ใช้วัด Momentum 2. TD Countdown ที่ใช้วัด Trend โดย TD Sequential นี้วัดมีการพิจารณาจากรูปแบบ Price Action ด้วยการพิจารณาจำนวนแท่งที่ตรงตามเงื่อนไขอย่างมีตรรกะชัดเจน ทำให้สามารถทดสอบได้กับทุกสินค้าและทุก timeframe โดยไม่ได้คำนึงถึง volatility แต่อย่างใด
.
Tom Demark คิดค้น Indicator ตัวนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 1970 โดยใช้การ trial and error ด้วยมือ ซึ่งเค้าได้ทดสอบกับสินค้าหลากหลายชนิด และประสบความสำเร็จมาเกินกว่า 30 ปี เป้าหมายของ TD Sequential นี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับหลักการใช้งานของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เป็น Trend follower เพราะ TD Sequential นั้นพยายามที่จะหาจุด Top และ Bottom ของราคาในช่วงนั้น
.
สำหรับ TD Combo นั้นเปรียบเสมือนเป็น TD Sequential ในเวอร์ชั่นที่มีผ่อนปรนกฎการนับขึ้นอีกระดับ โดยมีความแม่นยำในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีการเหวี่ยงที่รุนแรง โดยมีจำนวนแท่งในการพิจารณาน้อยกว่า TD Sequential ( TD Sequential ใช้อย่างน้อย 22 แท่ง ส่วน TD Combo ใช้อย่างน้อย 13 แท่ง ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ )
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ