HumanGraphy

PTT พักตัว

HumanGraphy ที่อัปเดต:   
SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY
รอเข้าซื้อเมื่อพักตัวไม่หลุด 43.25 บาท
ความคิดเห็น:
ราคาหลุด 43.25 บาท (Plan2) แล้วเกิด Reversal V Shape
>> Update แผนใหม่ในกราฟถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ