AceKeta

PTT เป้าหมาย 45.75 บาท

SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY
ตัดเทรนไลน์123 (เส้นสีดำ)
มีเป้าหมาย 45.75 บาท ตรงกับ เทรนโซนและรวมคลื่นที่ 62%
ในกราฟday มีสะสม va
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ