jokenakrub7

โวลุ่มเข้า

เพิ่มขึ้น
SET:PDJ   PRANDA JEWELRY
เพื่อไปต่อที่ 4.54 หากเบรคได้จะย่อคลื่น II แล้วไปต่อที่ 6.30
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ