Thatchai789

kex

เพิ่มขึ้น
SET:KEX   KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY
กราฟ 60 ตอนนี้น่าสน ถ้าจบ เวฟ2 ก็ขึ้น เวฟ3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ