Naphat_DD

fake BULL RUN

ลดลง
SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PCL
หลังจากที่ราคาได้ทำการreboundขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงเดือน พ.ค. ถึง ส.ค. บวกกับwave countของการลงของราคาที่เกิดก่อนการreboundที่ผมกล่าวถึงนั้นสามารถนับได้เป็นได้เป็น5 swingsอย่างชัดเจน ทำให้ผมbiasว่าราคาจะเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอน แต่ก็อย่างที่ราคาได้แสดงให้เห็น bull runครั้งนี้เป็นแค่การreboundเล็กๆของcorrection zigzagใหญ่ ที่จะลงต่อไปเพื่อให้การปรับตัวของwave2ใหญ่สุด(สีนำ้เงิน)ซึ่งปรับตัวในรูปแบบnon-standard correction (Double failure flat - x - zigzag)เสร็จสมบูรณ์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ