jokenakrub7

วิ่งคลื่น (C) ของ ➄

เพิ่มขึ้น
SET:FNS   FNS HOLDINGS PCL
คาดการณ์ตามเส้นฟ้า หรือหากยังไม่จบคลื่น ➂ ก็จะเป็นวิ่งคลื่น (C) ของ ➂ แทน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ