FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
HMN + Flip + 161.8 + DV + 141.4 + 112.8 + 3D // 88.6 + 161.8 + Dv + Base + 141.4 + HMN + 3D
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ