EIGHTCAP:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
Check list
1. OB 30M
2. time 7.00-11.00am
3. find liquidity for target
4. FVG + Entry Mittrigation Block

Good Luck :)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ