Periodicity-trader

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์

เพิ่มขึ้น
SET:CM   CHIANGMAI FROZEN FOOD CO
ตลาดเป็นของผู้ซื้อโดยที่ราคาเฉลี่ยปริมาณสูงขึ้นโดยที่มีความต้องการซื้อที่ราคาสูงกว่าอย่างต่อเนื่อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ