jokenakrub7

กลับตัวแล้ว

jokenakrub7 ที่อัปเดต:   
SET:CIMBT   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
เป็นไปได้ 3 แบบ เท่าๆ กัน เป้าคลื่น I ควรอยู่ที่ 1.60 ถ้าย่อก่อน แต่ ถ้าขึ้นเลย ต้องเริ่มออกที่ 1.30
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ