t-nut

BLAND wave E ของสามเหลี่ยม

SET:BLAND   BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
จากกราฟมีโอกาสเกิดรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งกำลังจะทำขาสุดท้ายคือ waveE ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า1.01 แสดงว่ากรณีที่มองว่าเป็นสามเหลี่ยมนั้นไม่ใช่ แต่จะคอนเฟิมว่าเป็นสามเหลี่ยมก็ต่อเมื่อราคาได้ทะลุหัว waveD (ราคา1.15)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ