Thatchai789

BJCHI

เพิ่มขึ้น
SET:BJCHI   BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 46
1
น่าจะเล่นในกรอบช่วงของราคา ถ้าไม่หลุดเส้นปะเหลือง ราคาน่าจะขึ้นไปแถวๆเส้นปะแดง