Suparnut

BGRIM รอ

เพิ่มขึ้น
Suparnut ที่อัปเดต:   
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
หลังจากที่ไม่ทำ New Low เป็นไปได้ว่าอาจเริ่มคลื่น Impulse ใหม่ ในกลุ่ม พลังงานยังถือว่าตัวBGRIM ราคายังไม่ไปไกลมาก ประกอบกับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่าง ๆ มีความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อ (โปรดพิจาณาจุดเข้าซ้ือและจุดตัดขาดทุนตามความเหมาะสม)
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ