noon4343

BGC correction wave

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
มีเป้าหมายการซื้อบริเวณกรอบสีเขียว

และไปขายบริเวณกรอบสีแดง

เป็นการซื้อปลาย wave A ไปขายที่ wave B

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ