joeiji

w3

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
คาดว่าอยู่ในช่วง W3 เพื่อไปต่อในโซน 161.8% ที่ราคา 13. 40 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ