Aunggul_K

BEM มองเป็น จังหวะสะสมกรอบล่าง

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
BEM BEM มองเป็น จังหวะสะสมกรอบล่าง เล่นรับผลประกอบการไตรมาศ 1 และ 2 ปี 2023 มุมมองทางพื้นฐาน กลับมาฟื้นตัวทั้งไตรมาศ 1 และ 2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ