SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
BEM DAY 8.55
+1. ราคาได้เปลี่ยน แนวโน้ม เป็นขาขึ้น
แต่...
-1.ราคา ได้ปรับตัวขึ้นมา เกินกว่า 50%
ของกรอบขาขึ้นแล้ว
-2.ปริมาณซื้อมากกว่าขาย แต่ ลดลง
------
กลยุทธ
รอซื้อ เมื่อราคา ย่อตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ