kittiwut

ALPACAUSDT

เพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ปริมาณใช้เพื่อวัดว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดมีการซื้อขายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ