jokenakrub7

คลื่น 2 ใช้เวลายาวกว่าที่คาดการณ์

เพิ่มขึ้น
jokenakrub7 ที่อัปเดต:   
SET:AEONTS   AEON THANA SINSA(THAILAND)
หากจบคลื่น 2 แล้วตำแหน่งปัจจุบันสามารถวาง order ได้ดังรูป เป้า 266 อัตราเสี่ยง 1:3
ความคิดเห็น:
คลื่น 2 จบ เดือน 5-6
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ