LLL

LOK'N STORE GROUP ORD GBP0.01

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LOK พื้นฐาน

LOK'N STORE GROUP ORD GBP0.01 กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ