FLUGHAFEN WIEN AG NPV(EX SPLIT)FLUGHAFEN WIEN AG NPV(EX SPLIT)FLUGHAFEN WIEN AG NPV(EX SPLIT)

FLUGHAFEN WIEN AG NPV(EX SPLIT)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

0RHU พื้นฐาน

FLUGHAFEN WIEN AG NPV(EX SPLIT) กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 210.35 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 212.00 M EUR ก็ตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 0RHU สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ