Mexican Peso Futures (Mar 2025)Mexican Peso Futures (Mar 2025)Mexican Peso Futures (Mar 2025)

Mexican Peso Futures (Mar 2025)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Mexican Peso Futures (Mar 2025) สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6MN2024Mexican Peso Futures (Jul 2024)
2024-07-150.05548+0.98%0.000540.055580.05507
มีแรงขาย
6MQ2024Mexican Peso Futures (Aug 2024)
2024-08-190.05488+0.46%0.000250.054880.05488
มีแรงขาย
6MU2024Mexican Peso Futures (Sep 2024)
2024-09-160.05496+1.05%0.000570.055030.05435
มีแรงขาย
6MV2024Mexican Peso Futures (Oct 2024)
2024-10-110.05417+1.01%0.000540.054170.05417
มีแรงขาย
6MX2024Mexican Peso Futures (Nov 2024)
2024-11-180.05384+1.01%0.000540.053840.05384
มีแรงขาย
6MZ2024Mexican Peso Futures (Dec 2024)
2024-12-160.05360+1.02%0.000540.053600.05332
มีแรงขาย
6MF2025Mexican Peso Futures (Jan 2025)
2025-01-130.05336+1.02%0.000540.053360.05336
มีแรงขาย
6MG2025Mexican Peso Futures (Feb 2025)
2025-02-140.05309+1.05%0.000550.053090.05309
มีแรงขาย
6MH2025Mexican Peso Futures (Mar 2025)
2025-03-170.05282+1.03%0.000540.052820.05282
มีแรงขาย
6MJ2025Mexican Peso Futures (Apr 2025)
2025-04-140.05259+1.06%0.000550.052590.05259
ปานกลาง
6MK2025Mexican Peso Futures (May 2025)
2025-05-190.05229+1.06%0.000550.052290.05229
ปานกลาง
6MM2025Mexican Peso Futures (Jun 2025)
2025-06-160.05206+1.07%0.000550.052060.05206
มีแรงขาย
6MN2025Mexican Peso Futures (Jul 2025)
2025-07-140.05181+1.05%0.000540.051810.05181
6MU2025Mexican Peso Futures (Sep 2025)
2025-09-150.05125+1.03%0.000520.051250.05125
ปานกลาง
6MZ2025Mexican Peso Futures (Dec 2025)
2025-12-150.05047+1.00%0.000500.050470.05047
มีแรงซื้อ