spark image
Photo: Amy Shamblen / Unsplash

หุ้นแอลกอฮอล์: แฟนซีช็อต?

16 สัญลักษณ์
เราได้กำลังดื่มก่อนที่เราจะเขียนสิ่งนี้ จำไม่ได้หรอกว่าต้องพูดอะไร – ก็ประมาณว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นธุรกิจขนาดใหญ่... อย่างไรก็ตาม นี่คือเมนูเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเรา จำไว้ว่า:ควรซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเว้นระยะห่างของแก้วเหล้าด้วยน้ำเปล่าสักสองสามแก้ว