ชอพพิเนซ อินเด็กซ์ (CHOP)

ชอพพิเนซ อินเด็กซ์ (CHOP)

Choppiness Index (CHOP) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูว่าตลาด choppy (เทรดไซด์เวย์) หรือไม่ choppy (เทรดในเทรนด์ทางใดทางหนึ่ง) Choppiness Index คือ ตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้บอกทิศทางใดๆ CHOP ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำนายทิศทางของตลาดในอนาคต มันเป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้เพื่อระบุลักษณะเทรนด์ของตลาดเท่านั้น ความเข้าใจพื้นฐานของอินดิเคเตอร์ คือ ถ้าค่ายิ่งมาก แปลว่า choppiness ยิ่งมาก ในขณะที่ถ้าค่าน้อย ก็ชี้ว่าเป็นเทรนด์แบบมีทิศทาง

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Choppiness Index