TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
น้ำมัน USOIL รูปแบบราคาลงมาเป็น 5 คลื่น และ พอจะแบ่ง Segment ออกมาได้ 3 Segment โดยลาเบลออกมาได้เป็นคลื่นเอ บี ซี โดยที่คลื่นซีตอนนี้มีความยาวเท่ากับ 38.2% ของคลื่นเอ ดังนั้นก็พอจะอนุมานได้ว่าความยาวของคลื่นซีน่าจะสั้นกว่าเอมาก หากความยาวของคลื่นซี ไม่เกิน 61.8% จะเข้าเงื่อนไขการเป็นรูปแบบ Truncated zigzag และเป้าหมายของการลงอยู่ที่ 81% ของโครงสร้างเทรนทั้งหมด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ