pitangsri

ยังคงลงต่อ ทดสอบแนวรับ 820

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
ราคา S501! มีแนวรับ 820 ดูราคาวันนี้ หลุด 820 open short ตามแนวโน้ม จุด stop loss อยู่ที่ sma 84 วันที่ ราคา 834 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ