jokenakrub7

กลับตัวแล้ว

เพิ่มขึ้น
jokenakrub7 ที่อัปเดต:   
SET:RPC   RPCG PUBLIC CO LTD
เป้า คลื่น ⓘ จะประมาณ คลื่น (iv) ตามรูป................................
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ