jokenakrub7

วิ่งคลื่น V

เพิ่มขึ้น
SET:GSC   GLOBAL SERVICE CENTER PCL
โดยคาดการณ์ว่าเริ่มวิ่งขา Ⓒ ของ V ของ (c) ของ Ⓘ เป้าหมายประมาณการ 4.70 - 5.40
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ