Renault-Blewup

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
ราคามีการปรับลง และจะทยอยขึึ้นมา เนื่องจากการที่พักตัวนาน คงที่ การมีสัมปทานรถไฟฟ้า ทางด่วน ก็เป็นปัจจัยเหมือนกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ