POWER INVESTMENT TRADE SERVICE JSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EIN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ POWER INVESTMENT TRADE SERVICE JSC

รายงานทางการเงินนี้สรุปสินทรัพย์ EIN – สิ่งที่เป็นเจ้าของ หนี้สิน – สิ่งที่เป็นหนี้ผู้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้น – ความแตกต่างระหว่างสองรายการก่อนหน้า

‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: VND
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น