KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP

3189 TWSE
3189
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3189 พื้นฐาน

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

3189 dividends are paid annually. The last dividend per share was 4.50 TWD. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.84%