CATHAY FINANCIAL HLDG CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2882 พื้นฐาน

CATHAY FINANCIAL HLDG CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2882 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.50 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.85%