GORDON AUTO BODY PARTS CO

1524TWSE
1524
GORDON AUTO BODY PARTS COTWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

1524 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GORDON AUTO BODY PARTS CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1524 คือ 3.86B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 1.85 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.28% และ P/E คือ 12.64

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้