FORTUNA SILVER MINES INC

FVI TSX
FVI
FORTUNA SILVER MINES INC TSX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FVI financial statements

FORTUNA SILVER MINES INC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

FVI price-to-sales ratio is 1.88. The company has an Enterprise Value to EBITDA ratio of 5.75. As of 2020 they employed 3.23k people.

ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
หุ้นลอยตัว
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าสุทธิของกิจการ
สัดส่วนของมูลค่าสุทธิของกิจการต่อ EBITDA
อัตราส่วนการทำกำไร
%อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
%อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน
%อัตรากำไรขั้นต้น
%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
มาร์จินของ EBITDA
%มาร์จินสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนทางการเงินปัจจุบัน
การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
การหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนการละลาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
สัดส่วนหนี้สินระยาวต่อสินทรัพย์ทั้งหมด