AFRE พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ AFRICA RESIDENC

สินทรัพย์รวมของ AFRE สำหรับ Q1 23 คือ 3.90B ILS, 3.13% น้อยกว่า Q4 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 4.99% ใน Q1 23 เป็น 2.52B ILS

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: ILS
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น