YAMAMA CEMENT CO

3020 TADAWUL
3020
YAMAMA CEMENT CO TADAWUL
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3020 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ YAMAMA CEMENT CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3020 คือ 6.369B SAR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้