1304 พื้นฐาน

AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.75 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.22%