BEIJING TRANSTRUE

002771SZSE
002771
BEIJING TRANSTRUESZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002771 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BEIJING TRANSTRUE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002771 คือ 2.305B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.06 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.12% และ P/E คือ 180.46

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้