BEIJING ORIENT LAN

002310 SZSE
002310
BEIJING ORIENT LAN SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002310 financial statements

ฐานะการเงินปัจจุบันของ BEIJING ORIENT LAN

สินทรัพย์รวมของ 002310 สำหรับ Q3 21 คือ 45.95B CNY ซึ่งมากกว่า 2.11% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2.86% ใน Q3 21 เป็น 33.11B CNY

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น