NORTH INDUSTRIES G

000519 SZSE
000519
NORTH INDUSTRIES G SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

000519 งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ NORTH INDUSTRIES G พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 000519 คือ 33.073B CNY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้