GALAXYCORE INC

688728 SSE
688728
GALAXYCORE INC SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

688728 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GALAXYCORE INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 688728 คือ 50.003B CNY วันที่ของรายได้ GALAXYCORE INC ถัดไปคือ 31 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.13 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้