CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

601390SSE
601390
CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDSSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

601390 พื้นฐาน

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล601390 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 CNY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.40%